Med vedtagelsen af Lokalplan F1-1  (se andet sted på denne side), er de oprindelige deklarationer aflyst.

Deklaration for grunde 51-86 – Ore Strandpark

Undertegnede ejere af ejendommen matr. nr. 2c Ore By, Åstrup Sogn pålægger herved for os og efterfølgende ejere følgende bestemmelser på de som parcellerne nr. 51 til 86 på vedhæftede deklarationsplan viste under udstykning værende parceller, hvilke bestemmel­ser vil være at tinglyse som servitutstiftende på disse parceller:

Arealet udstykkes under hensyntagen til bestemmelserne I det under stadfæstelse værende tillæg nr. 3 til den kommunale bygningsvedtægt og efter de på den vedhæftede plan (udstykningsplanen) viste retningslinjer og i de anførte arealer.

Parcellerne må  således som bygningsvedtægten kræver det, kun anvendes til sommerhusbebyggelse, og der må kun opføres et sommerhus med et mindste bruttobebygget areal på 20 m2 på hver parcel, og dette må ikke indrettes til beboelse for mere end én familie. Der må ikke opføres ens sommerhuse på tilgrænsende parceller, og sommerhusenes farver på udvendige sider samt tag skal være holdt i afdæmpede nuancer, således at grelle farvekontraster ikke fremkommer. Naturlige ’jordfarve’ vil være at foretrække til husenes facader m.v. Sommerhusene må højst opføres i ét plan, og de må kun benyttes til beboelse i tidsrummet 1. maj til 30. sept.; dog skal det være tilladt at overnatte i sommerhusene enkelte nætter i forbindelse med weekends eller andre helligdage, fridage i den øvrige del af året. Opføres der udhus eller garagebygninger må disse ikke være højere end 2,2 m over terræn. Opførelsen af bygninger må endvidere overholde de til enhver tid gældende bestemmelser i kommunens bygningsreglement.

Ved en parcels bebyggelse påhviler det ejeren at tilslutte sig de til parcellernes forsyning med friskvand allerede nedlagte frisk­vandsledninger. Eventuel tilslutningsafgift må betales i henhold til gældende bestemmelse herfor og ledningernes vedligeholdelse sker efter de af vandværket fastsatte bestemmelser herom.

Ved en parcels bebyggelse påhviler det ejeren forud at søge sognerådet om godkendelse af den form for afvandings- og spildevandsafløb, der ønskes benyttet. De over parcellerne gældende drænledninger må på ingen måde nogensinde generes, og den enkelte parcelejer skal tåle disse ledningers vedligeholdelse og nødvendige eftersyn.

Det er forbudt at drive nogen som helst form for erhverv på parcellerne (med undtagelse af parcellen  nr. 79) eller fra de på denne opførte bygninger. (Fra bygningerne på parcel nr. 79 må etableres butiksvirksomhed til forsyning med et sommerhuskvarters nødvendige forbrugsvarer).

Det påhviler enhver parcelejer at efterkomme, at der kun par­keres de til ejendommens beboere eller gæster hørende automobiler på det langs vejen indrettede parkeringsareal (græsrabat) og på en sådan måde, at kørebanen ikke spærres eller indskrænkes i bredde. Hører der mere end et automobil fast til en hvilken som helst ejendom påhviler det ejeren at lade indrette parkeringsmulighed inde på den pågældende ejendom for de overskydende antal motorkøretøjer.

Køberen af en parcel er pligtig at hegne sin parcel senest 2 år efter skødets tinglysning, og har fuld hegnspligt overfor hegn imod vej samt indtil salg af naboparcel finder sted (efter salg af nabo­parcel deles hegnsudgifterne ligeligt).

Eventuelle facadehegn skal udføres som levende hegn (beplantede bælter, evt. hække), langs vej skal der plantes mindst 30 cm indenfor skellinien.

Der må kun etableres én indkørsel fra vej på den enkelte parcel.

Der må ikke på parcellerne findes træer på en sådan måde, at de ved urimelig højde får skovagtig karakter. Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til at bevare udsigtsmuligheder fra de enkelte parceller. Dog kan ingen beplantning kræves nedskåret eller fjernet, når den ikke overstiger 5 m i højden, og ikke er plantet tættere end 4 m fra skel og 4 m mellem de enkelte større træer.

For hække og lign. gælder hegnslovens bestemmelser.

For at skabe så rolige og rekreative forhold som muligt, er det forbudt at anvende radio og grammofon eller lign. i det fri, og i de opførte sommerhusbebyggelser for åbentstående døre og vinduer m.v. ligesom enhver form for motor- eller anden mekanisk larm samt vedva­rende højrøstethed ikke må finde sted.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en fremtidig parcel at være medlem af det ejerlaug, der af de nuværende ejere er dannet ved udstykningen af parcellerne 2 til 45 af matr. nr. 2c, således som det er bestemt ved tinglyst deklaration på disse ejendomme (tinglysningsdato 13.07.1966) og pligten for de nuværende ejere til at være medlemmer af ejerlavet i egenskab af parcel ejere, træder først i kraft 2 år efter at nærværende deklaration er tinglyst. Under det omhandlede ejerlavs virkeområde er henlagt:

  1. ren- og vedligeholdelse af de over udstykningsarealet udlagte 6,00 og 8,00 m brede veje, samt den 20 m brede grønning med tilhørende fælles strandareal, der alle anlægges af de nuværende ejere (sælgerne), og de afgifter som ejendomme der allerede er tilsluttet disse veje måtte give, skal tilfalde ejerlauget. Ejerlauget skal ligeledes respektere, at andre parceller fra anden til vejene færdselsberettigede arealer, fremtidigt benytter disse veje, men er berettiget til at afkræve afgifter af tilsvarende størrelse for den benyttelse af en sådan parcels ejer, som vejlaget opkræver hos et af dens medlemmer for en tilsvarende benyt­telse.
  2. at tage skøde på vej- og fællesarealerne (parcel nr. 46 og 86) når dette måtte blive tilbudt. Det bemærkes, at det skal være tilladt ved evt. senere udstykning fra resten af ejendommen matr. nr. 2c at give sådanne parceller adgangs­ret m.v. til fællesarealerne, herunder stranden, når der på, lægges disse parcellers ejere samme forpligtelser, som der påhviler ejerne af parcellerne stammende fra denne ejendoms udstykning.
  3. at vedligeholde det over hele ejendommen nedlagte drænledningssysten i den udstrækning det matte være nødvendigt.
  4. at vedligeholde det på udstykningsarealet nedlagte hovedledningsnet for vandforsyning.
  5. at lade etablere elektriske hovedledningsnet til brug for de enkelte parceller.
  6. at vedligeholde og gennem nødvendig strandbredspleje at holde den fælles strandbred i god og formålsmæssig stand samt tillige evt. varetage opsætning af bade- og bådebroer m.v.
  7. at varetage øvrige fællesanliggender, der enten findes eller måtte komme, og som det må være hensigtsmæssigt og naturligt, at samtlige lodsejere i fællesskab løser.
  8. at opkræve og økonomisk forvalte de beløb, som gennemførelsen af ovennævnte ting matte vise sig at være nødvendige i henhold til de for ejerlauget til enhver tid hørende gyldige vedtægter  første gang som vedtægterne er udarbejdet af de nuværende ejere ved ejerlaugets dannelse. Påtaleret overfor ovenstående bestemmelser tilkommer alene de nuværende ejere så længe disse står som ejere af én eller flere af de fremtidige parceller. nr. 51 til 86 af matr. nr. 2c, derefter over­drages påtaleretten til ejerlauget.

Medpåtaleberettiget er endvidere Åstrup sogneråd, hvis samtykke ligeledes kræves ved en eventuel ophævelse af nærværende bestemmelser. Ophæves ejerlauget, af en eller anden grund (f.eks. indlæggelse under andet ejerlaug eller grundejerforening) bliver påtale­retten alene at udøve af Åstrup sogneråd.

De til enhver tid værende påtaleberettigede er berettigede til at tilstede sådanne mindre væsentlige afvigelser fra disse bestemmelser, som i det enkelte tilfælde efter de påtaleberettigedes skøn findes rimelige og uden at tilsidesætte den enkelte parcel ejers interesse i den pågældende bestemmelses overholdelse.

Det påhviler derfor de til enhver tid værende påtaleberettigede om nødvendigt at indhente en udtalelse fra de parcel ejere, der er nærmest boende eller på anden måde mest interesserede i det foreliggende spørgsmål (ved nærmest boende parcel ejere  forstås her kun ejere af parceller stammende fra nærværende udstykningsareal).

Nærværende deklaration vil være at. tinglyse som servitutstiftende på ovennævnte matr. nr. 2c Ore By, Åstrup Sogn, med bemærkning, at det kun vedrører de under udstykning værende parceller 51 til 86 af denne ejendom, og med hensyn til de på ejendommen allerede hvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i ting­bogen.

København, den 17. marts 1969 Hj. Ibsen (sign.) / C. Sagild  (sign.)

Tilladelse til tinglysning af nærværende deklaration tillades herved iht. bestemmelserne i Landsbyggelovens paragraf 4.

Åstrup sogneråd den 24. maj 1960 P.S.V. Carl Carstensen (sign.)

Ved landbrugsministeriets skrivelse af 16. januar l969 er matr. nr. 2c blevet udstykket i parcellerne matr. nr. 2c, 2bk, 2bl, 2bm, 2br, 2-bo, 2bp, 2bq, 2br, 2bs, 2bt, 2bu, 2bv, 2bx, 2by, 2bz, 2bæ, 2bø,   2ca, 2cb, 2cc, 2cd Ore By, og nærværende deklaration vedrører alle disse nye matr. numre foruden matr. nr. 2c. De her nævnte matr. numre er endvidere påført deklarations planen.

Hørsholm  den 2. april 1969. Sv. Asser Knudsen (sign.) Landinspektør

Tinglyst d. 7. maj 1969