Med vedtagelsen af Lokalplan F1-1  (se andet sted på denne side), er de oprindelige deklarationer aflyst.

Vi savner en papirkopi af de oprindelige deklarationer for grundene 2-45

Kontakt gerne Kim Urban: kuc@kimurban.dk

Undertegnede ejere af ejendommen matr. 2 c Ore By og Sogn pålægger herved for os og efterfølgende ejere følgende bestemmelser på de som parcellerne nr. 2 til 45 på vedhæftede deklarationsplan viste under udstykning værende parceller, hvilke bestemmelser vil være at tinglyse som servitutstiftende på disse parceller.

Arealet udstykkes under hensyntagen til de i den kommunale bygningsvedtægts tillæg af 14. april 1965 indeholdte bestemmelser og efter de på den vedhæftede plan (udstykningsplanen) viste retningslinjer og i de anførte arealer.
 
Parcellerne må således som bygningsvedtægten kræver det, kun anvendes til sommerhusbebyggelse, og der må kun opføres et sommerhus med et mindste brutto-bebygget areal på 20 kvm. på hver parcel, og dette må ikke indrettes til beboelse for mere end en familie. Der må ikke opføres ens sommerhuse på tilgrænsende parceller, og sommerhusenes farver på udvendige sider samt tag skal være holdt i afdæmpede nuancer, således at grelle farvekontraster ikke fremkommer. Naturlige ”jordfarver” vil være at foretrække til husenes facader m.v. Sommerhusene må højst opføres i 1 plan, og de må kun benyttes til beboelse i tidsrummet 1. maj til 30. september, dog skal det være tilladt at overnatte i sommerhusene enkelte nætter i forbindelse med weekends eller andre helligdagsfridage i den øvrige del af året. Opføres der udhuse eller garagebygninger må disse ikke være højere end 2,2 m over terræn. Opførelsen af bygninger må endvidere overholde de til enhver tid gældende bestemmelse i Kommunens bygningsreglement.
 
Ved en parcels bebyggelse påhviler det ejeren at tilslutte sig de til parcellernes forsyning med friskvand nedlagte friskvandsledninger, som nedlægges af de nuværende ejere forinden parcellernes salg. Eventuel tilslutningsafgift må betales i henhold til gældende bestemmelse herfor og ledningernes vedligeholdelse sker efter de af vandværket fastsatte bestemmelser herom.
 
Ved en parcels bebyggelse påhviler det ejeren forud at søge sognerådet om godkendelse af den form for afvandings- og spildevandsafløb, der ønskes benyttet. De over parcellerne gående drænledninger må på ingen måde nogensinde generes, og den enkelte parcelejer skal tåle disse ledningers vedligeholdelse og nødvendige eftersyn.
 
Det er forbudt at drive nogen som helst form for erhverv på parcellerne (med undtagelse af parcellen nr. 6 og ejendommens hovedbygninger på pc. 1) eller fra de på disse opførte bygninger. (Fra bygningerne på parcel 1 og 6 må etableres butiksvirksomhed til forsyning med et sommerhuskvarters nødvendige forbrugsvarer og på parcel nr. 1 må tillige drives pensionats- og cafeteriavirksomhed).
 
Det påhviler enhver parcelejer at efterkomme, at der kun parkeres de til ejendommens beboere eller gæster hørende automobiler på det langs vejen indrettede parkeringsareal (græsrabat) og på en sådan måde, at kørebanen ikke spærres eller indskrænkes i bredde. Hører der mere end 1 automobil fast til en hvilken som helst ejendom, påhviler det ejeren at lade indrette parkeringsmulighed inde på den pågældende ejendom for de overskydende antal motorkøretøjer.
 
Køberen af en parcel er pligtig at hegne sin parcel senest ½ år efter skødets tinglysning, og har fuld hegnspligt overfor hegn imod vej samt indtil salg af naboparcel finder sted (efter salg af naboparcel deles hegnsudgifterne ligeligt).
 
Eventuelle facadehegn skal udføres som levende hegn (beplantede bælter, evt. hække), langs vej skal der plantes mindst 30 cm. indenfor  skellinien.
 
Der må kun etableres en indkørsel fra vej og ind til den enkelte parcel.
 
Der må ikke på parcellerne plantes træer på en sådan måde, at de ved urimelig højde får skovagtig karakter. Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til at bevare udsigtsmuligheder fra de enkelte parceller. Dog kan ingen beplantning kræves nedskåret eller fjernet, når den ikke overstiger 3 m i højden, og ikke er plantet tættere end 4 m fra skel og 4 m mellem de enkelte større træer.
 
For hække o.lign. gælder hegnslovens bestemmelser.
 
For at skabe så rolige og rekreative forhold som muligt, er det forbudt at anvende radio og grammofon eller lign. i det fri, og i de opførte sommerhusbebyggelser for åbentstående døre og vinduer m.v., ligesom enhver form for motor- eller anden mekanisk larm samt vedvarende højrøstethed ikke må finde sted.
 
Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en fremtidig parcel at være medlem af et ejerlaug, der af de nuværende ejere foranlediges dannet, når mindst ½ af de fremtidige parceller er solgte, og pligten for de nuværende ejere til at være medlemmer af ejerlauget i egenskab af parcelejere, træder først i kraft 2 år efter, at ejerlauget er dannet. Under dette ejerlaugs virkeområde henlægges:
 
1. ren- og vedligeholdelse af de over udstykningsarealet udlagte 6,00 og 8,00 m. brede veje, samt den 20 m grønning med tilhørende fælles strandareal, der alle anlægges af de nuværende ejere (sælgerne), og de afgifter som ejendomme, der   allerede er tilsluttet disse veje måtte give, skal tilfalde ejerlauget. Ejerlauget skal ligeledes respektere, at andre parceller fra anden til vejene færdselsberettigede arealer, fremtidigt benytter disse veje, men er berettiget til at afkræve afgifter af tilsvarende størrelse for denne benyttelse af en sådan parcels ejer, som vejlaget opkræver hos et af dens medlemmer for en tilsvarende benyttelse.

2. at tage skøde på vej og fællesarealerne (parcel nr. 46 af matr. nr. 2 c), når dette måtte blive tilbudt. Det bemærkes, at det skal være tilladt ved evt. senere udstykning fra resten af ejendommen matr. nr. 2 c at give sådanne parceller adgangsret m.v. til fællesarealerne, herunder stranden, når der pålægges disse parcellers ejere samme forpligtelser, som der påhviler ejerne af parcellerne 2 til 45 ved nærværende udstykning.

3. at vedligeholde det over hele ejendommen nedlagte drænledningssystem i den udstrækning det måtte være nødvendigt.

4. at vedligeholde det på udstykningsarealet nedlagte hovedledningsnet for vandforsyning.

5. evt. at lade etablere elektriske hovedledningsnet til brug for de enkelte parceller.

6. at vedligeholde og gennem nødvendig strandbredspleje at holde den fælles strandbred i god og formålsmæssig stand samt tillige evt. varetage opsætning af bade- og bådebroer m.v.

7. at varetage øvrige fællesanliggender, der enten findes eller måtte komme, og som det må være hensigtsmæssigt og naturligt, at samtlige lodsejere i fællesskab løser.

8. at opkræve og økonomisk forvalte de beløb, som gennemførelsen af ovennævnte ting måtte vise sig at være nødvendige i henhold til de for ejerlauget til enhver tid værende gyldige vedtægter, første gang som vedtægterne udarbejdes af de nuværende ejere ved ejerlaugets dannelse.

Påtaleret ovenfor ovenstående bestemmelser tilkommer alene de nuværende ejere så længe disse står som ejere af en eller flere af de fremtidige parceller, derefter overdrages påtaleretten til ejerlauget.

Medpåtaleberettiget er endvidere Åstrup Sogneråd, hvis samtykke ligeledes kræves ved en eventuel ophævelse af nærværende bestemmelser. Ophæves ejerlauget af en eller anden grund (f.eks. indlæggelse under andet ejerlaug eller grundejerforening) bliver påtaleretten alene at udøve af Åstrup Sogneråd.

De til enhver tid påtaleberettigede er berettigede til at tilstede sådanne mindre væsentlige afvigelser fra disse bestemmelser, som i det enkelte tilfælde efter de påtaleberettigedes skøn findes rimelige og uden at tilsidesætte den enkelte parcelejers interesse i den pågældende bestemmelses overholdelse.
 
Det påhviler derefter de til enhver tid værende påtaleberettigede om nødvendigt at indhente en udtalelse fra de parcelejere, der er nærmest boende eller på anden måde mest interesserede i det foreliggende spørgsmål (ved nærmestboede parcelejere forstås her kun ejere af parceller stammende fra nærværende udstykningsareal).
 
Nærværende deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ovennævnte matr. nr. 2 c Ore By, Åstrup Sogn, med bemærkning, at det kun vedrører de under udstykning værende parceller 2 til 46 af denne ejendom, og med hensyn til de på ejendommen allerede hvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.
 
Sv. Asser Knudsen (sign.) Landinspektør
 
Udfærdiget og tinglyst 23. maj 1966